Tabbitin a Njamo

To a tokki tinndinooje haaɗoni a hisnan hoorema diga nyawuuji daaɓaaji.

4A Haende Waschen

Ko ɓurdaa hoyugo bee gasnugo haa faddugo nyawuuji daaɓaaji kanjum woni lootugo juuɗe ma be saabulnde laɓɓina saray. No wa’i fu ni loota juuɗe ma nde a yahi lootirde fu bee hiddeeko a nyaama koɗume.

1D Haende

Yiiwu nde weeti fu nden a woggaa nyi’e ma nde tati haa nyalaade. 

Hakkilingo hoorema wallan fadda ma diga nyawuuji. To a woodi naawugo nyi’e tawaa kKuuwooɓe dow ko Laarani Njamu.

4D Impfung

Faddo faddan nyawuuji ɗuɗɗi. No himɓe naftirta faddo non bo ɓe hisata nyawu.

Ardiiɓe ko Laarani Njamu ɗum Swis sappi faddooji ɗum faddata ko nandi e

  • Ngaɓundam
  • Meese/ɓuudi galange
  • Nyawu daande/tetanus/ɗoyru
  • Pooliyo
Icon_Medic_Help.png

Tawaa kuuwooɓe dow ko laarani njamu ɓe saura ma.

4E Geschlechtsverkehr

Ɓaawo nyawu es woodi nyawuuji ɗuuɗɗi daaɓooji.  Nafturgo kondom to a mooɓidan e debbo woni ɓurda ha ndeenal hoorema. Rewɓe fu ɗon mari kondom irin ɗum maɓɓe.

Ɓe ɗon kokka kondom haa nokkuuje kuuwooɓe dow ko laarani njamu to a yiɗi bo a soodan ha kemis be kantiiji.

4F Drogenkonsum

To a naftiri baate naftiriiɗe wawan nyawu raaɓa ma hedi ‘yii’yam. Nafturu baate kese naftiraakaje.

2C Schwangerschaft

To a ɗo mari reedu ɗaɓɓitaa walliinde kuuwooɓe dow ko laarani njamu.  Kuuwooɓe dow ko laarani njamu yeccetee ko a yiɗi be ko ɓinngelmaa yiɗi ngam on laata yamɓe ndenta bo a taskinan on on ngiida be modibbo ko saafi njamu.

1B Wo Medizinische Hilfe

Tokku yaarugo ɓukkoyma laara kuuwooɓe dow ko laarani njamu. Kuuwooɓe dow ko laarani njamu hakkilintee nden famtintee ko haandi ɓukkoymaa nyaama. To heɓan bannin ɗoni ɓukkoyma wonan yamɓe nden mawnan yamɓe.