Ko haandi ngaɗaa taa nyawɗo?

Koo ngale babal laarooɓe njamu ɗon mari bawɓe kuugal ko laarani njamu (Kuuwooɓe dow ko Laarani Njamu). Tawaaɓe taa yara lekki koo ta woodi reedu koo bo taa nyawɗo. Ɓe ndaarete koo ɓe njaare to likitaajo ko asibiti to ɗum nangii. Taa tawii babal Kuuwooɓe dow ko Laarani Njamu e maɓɓii, ‘yamaa deenooɓe babal ngal.

‘Yamɗe ngaɗɗaa fuu bee habaru dow njamu maa fuu wangintaake.

Njahaa to  Kuuwooɓe dow ko Laarani Njamu ta waɗii haɗari. 

Sey to nyawu ngun nyaaɗii boo njahaa asibiti.

Icon_Medic_Help.png

Taa an ko ɓingel ma’a no nyawɗo koo boo a mari yamɗe dow njamu ma’a, tawaa Kuuwooɓe dow ko Laarani Njamu. 

 

Kuugal ko laarani njamu haa babe eggooɓe luttuɗe

Woodi kuuwooɓe dow ko Laarani Njamu haa babal eggooɓe fuu. A heɓay habaru dow maajum nder Jokke danndal maatootiral.