مشخصات انتشار و امکان تماس

سازمان های صحی و سلامتی سوییس BAG از طریق این صفحه انترنتی مراجعه‌کنندگان را در رابطه به مریضی های انتقال کننده و چگونگی مقابله با آنها آگاه می کنند. در اینجا شما می توانید همچنین اطلاعات مربوط به امکانات درمانی و صحی را دریافت نمایید. این وب ​سایت برای اطلاع رسانی به مهاجرین ساکن در مراکز پذیرش مهاجرین و سازمان‌های بررسی امور مهاجرین تهیه گردیده است در بخشهای ایالتی گسترش یافته است. تمرکز این وب سایت بر روی بررسی و معرفی مریضی های انتقال کننده است تا بدین ترتیب مهاجرین و دیگر مراجعه کنندگان درباره ی موارد مریضی آشنایی پیدا کنند و بتوانند خود را در مقابل امراض و آسیب ها و آلودگی ها مصون نگاه دارند

ناشر وب سایت

وزرات بهداشت سوییس ب.آ.گ. BAG

بخش نظارت بر بهداشت عمومی

بخش مریضیهای انتقال کننده

نشانی

شوارتسنبورگ-شتراسه ۱۵۷

۳۰۰۳ برن

 

تاریخ نشر جنوری ۲۰۱۸