قانونې خبرتیا او اړیکه

په دی پاڼه کې، د سویس د روغتیا چارواکې (FOPH) د تر ټولو مهمو ساری ناروغیو په اړه معلومات وړاندي کوي او د خوندیتوب لاري چاري هم بیانوی. په دی اړه چې طبې مرستې څنګه ترلاسه کړئ هم معلومات وړاندي شوي.

دغه ویب پاڼه د استقبال او کړنلارو په مرکزونو او کانټونل مهاجرتې مرکزونو کې د پناه غوښتوونکو لپاره د معلوماتې سرچینې په موخه جوړه شوي وه. تمرکز په ساری ناروغیو دی، ترڅو پناه غوښتوونکې او باقي نفوس د ناروغیو څخه وژغورل شي او عامه روغتیا سالمه پاتي شي.

 

د ویب پاڼې خپرونکې:

د عامی روغتیا فدرالی دفتر FOPH
د صحت عامی ریاست
د جنسې اړیکو پوسیله د انتقالیدوکو ناروغیو ډیپارټمنټ
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

په:

جنوری 2018