شناسهی نشر و امکان تماس

سازمان های بهداشتی و سلامتی سوییس BAG از طریق این وبگاه مراجعه‌کنندگان را پیرامون بیماری های واگیردار و چگونگی مقابله با آنها آگاه می کنند. در اینجا شما می توانید همچنین اطلاعات مربوط به امکانات بهداشتی و پزشکی را دریافت نمایید. این وب ​سایت برای اطلاع رسانی به پناهجویان ساکن در مراکز پذیرش پناهندگان و سازمان‌های بررسی امور پناهندگان تهیه گردیده است در سطوح  ایالتی گسترش یافته است. تمرکز این وب سایت بر روی بررسی و معرفی بیماری های واگیر است تا بدین ترتیب پناهجویان و دیگر مراجعه کنندگان درباره ی موارد بیماری آشنایی پیدا کنند و بتوانند خود را در مقابل امراض و آسیب ها و آلودگی ها مصون نگاه دارند

ناشر وبگاه

وزارت بهداشت سوییس ب.آ.گ. BAG

بخش نظارت بر بهداشت عمومی

بخش بیماریهای واگیر دار

نشانی

شوارتسنبورگ-شتراسه ۱۵۷

۳۰۰۳ برن

 

تاریخ انتشار ژانویه ۲۰۱۸