به هنگام مریضی چه باید کرد؟

در تمامی مراکز پذیرش مهاجرین و مراکز امور مربوط به مهاجرین بخش های صحی (هلپ -مدیک) و پرسنل صحی وجود دارد. اگر شما دوا مصرف می کنید، حامله دار هستید و یا احساس مریضی می کنید یا این که سوالی در مورد سلامتی خود دارید، می توانید به این پرسنل مراجعه کنید. این افراد متخصص شما را معالجه می کنند و یا در صورت لزوم شما را به یک داکتر متخصص در شفاخانه معرفی خواهند کرد

در صورتیکه بخش کمک های صحی (هلپ -مدیک) رخصت باشد، در این صورت می توانید به مدد کار امور اجتماعی و یا پرسنل امور امنیتی مراجعه نمایید

تمام پرسش های شما در مورد گرفتن معلومات درباره مریضی های شما و یا هرگونه سوالی دیگری محرمانه نگاه داشته می شود و به کس دیگری انتقال نخواهد یافت

در صورت رخ دادن هرگونه مشکلی به سازمان کمک های صحی (هلپ -مدیک) مراجعه نمایید. تنها در صورت اضطراری می توانید مستقیما به شفاخانه مراجعه کنید

Icon_Medic_Help.png

اگر شما و یا طفلتان احساس مریضی می کنید یا چنانچه شما سوالی درباره ی سلامتی خود دارید لطفاً به سازمان کمک های صحی (هلپ -مدیک) مراجعه کنید

 

مشاوره صحی در دیگر مراکز پذیرش مهاجرین

در تمامی مراکز مهاجرین و خوابگاه های مهاجرین مسئولانی برای امور بهداشت صحتمندی حضور دارند. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در همان مکان دریافت نمایید