امکانات صحی در سوییس

تمام افراد ساکن سوییس مشمول حقوق استفاده از امکانات صحی می‌شوند. در مرکز مهاجرین برای هر گونه ناراحتی می توانید پیش از هر چیز به مرکز کمک‌های صحی هلپ -مدیک مراجعه کنید

 

نخستین قدم: داکتر خانه گی

 در سوییس داکتران زن یا مرد خانه گی نخستین اشخاصی هستند که شما می توانید برای مریضی ها و سوانح خود به آنها مراجعه کنید. آنها شما را معاینه می کنند و در صورت نیاز شما را به شفاخانه و یا داکتران متخصص ارجاع خواهند داد

هنگامی که داکتر خانه گی شما از زن و مرد، شما و گذشته ی مریضی های شما را تشخیص پیشاپیش بشناسند، بهتر می توانند شما را تداوی کنند. به این ترتیب سعی کنید همیشه پیش یک داکتر بروید

Icon_Medic_Help.png

اگر که شما احساس مریضی می کنید، مستقیما به شفاخانه نروید بلکه نخست به داکتر زن یا مرد خود مراجعه نمایید

Icon_Medic_Help.png

به‌ هنگام مواقع اضطراری و یا زایمان مستقیما به شفاخانه مراجعه کنید

معاینه صحی در دیگر مراکز خدماتی مهاجرین

اگر شما تقاضای پناهندگی داده اید و دارای اجازه ی اقامت (N) هستید و یا دارای طبقه نیازمند به کمک(S) و یا پناهنده پذیرفته شده موقت (F) هستید، اداره خدمات بیمه ایالتی کانتون برای شما قرارداد یک بیمه ی خدمات درمانی را می میدهد. اگر شما دارای اجازه اقامت موقت B یا اجازه ی دائم C می باشید، به این ترتیب می‌توانید شخصی خودتان را بیمه کنید. فراموش نکنید که داشتن بیمه خدمات درمانی در سوییس الزامی است

داکتران زن و مرد و تمامی کارکنان متخصص بخش صحی مسئول نگاهداری اسرار شخصی و محرمانه ی شما هستند. آنها اجازه ندارند اطلاعات شما را در مقام یک مریض زن یا مرد به افراد دیگر منتقل کنند. برای یک چنین کاری آنها نیازمند به دریافت رضایت شما خواهند بود