Dëftuesi dhe kontakti

Në këtë faqe interneti informojnë autoritetet zvicerane të shëndetësisë (BAG) rreth sëmundjeve ngjitëse dhe se si mund të mbroheni nga këto. Gjithashtu prezantohen informacione rreth arritshmërisë së kujdesit mjekësor.

Faqja e internetit u zhvillua për informimin e azilkërkuesve në qendrat e pranimit dhe të procedimit si dhe në strehimoret kantonale të azilit. Fokusi qëndron në sëmundjet ngjitëse për t’i mbrojtur azilkërkuesit dhe popullatën tjetër nga infektime dhe për të ruajtur shëndetin publik.

 

Botuesi i faqes së internetit:

Enti Federal për Shëndetin BAG
Departamenti Shëndeti publik
Dega Sëmundje ngjitëse
rruga Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

Gjendja: Janar 2018