به هنگام بیماری چه باید کرد؟

در تمامی مراکز پذیرش پناهندگان و مراکز امور مربوط به پناهجویان بخش های پزشکی (هلپ-مدیک) و پرسنل پزشکی وجود دارد. چنانچه شما دارو مصرف می کنید، باردار هستید و یا احساس بیماری می کنید یا این که پرسشی در مورد سلامتی خود دارید، می توانید به این پرسنل مراجعه کنید. این افراد متخصص یا شما را معالجه می کنند و یا در صورت لزوم شما را به یک پزشک متخصص در بیمارستان معرفی خواهند کرد

چنانچه بخش کمک های پزشکی (هلپ-مدیک) تعطیل باشد، در این صورت می توانید به مدد کار امور اجتماعی و یا پرسنل امور امنیتی مراجعه نمایید

تمام پرسش های شما پیرامون دریافت اطلاعات درباره بیماری های شما آیا هرگونه پرسشی دیگری محرمانه نگاه داشته می شود و به کس دیگری انتقال خواهد یافت

در صورت بروز هرگونه اتفاقی به سازمان کمک های پزشکی (هلپ-مدیک) مراجعه نمایید. تنها در صورت اورژانس می توانید مستقیما به بیمارستان مراجعه کنید

Icon_Medic_Help.png

چنانچه شما و یا کودکتان احساس یا بیماری می کنید یا چنانچه شما پرسشی درباره ی  سلامتی خود دارید لطفاً به سازمان کمک های پزشکی (هلپ-مدیک) مراجعه کنید

 

مشاوره پزشکی در دیگر مراکز پذیرش پناهجویان

در تمامی مراکز پناهجویان و خوابگاه های پناهندگان مسئولانی برای امور بهداشت تندرستی حضور دارند. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در همان مکان دریافت نمایید