Miin bɛ kɛ ni i mânkɛndɛ

Firakɛla bâ’w (firakɛ-yɔrɔ) bɛ sɔrɔn dɔɔn’dâ wu bɛ'ɛ la ani kɛtchôgô bɔɔn wu bɛ'ɛ la. i madɔn û la nî i bɛɛ ka i firakɛ, i kɔnɔma dɔn, i mânkɛndɛ wala ɲiningali i ka fari kɛndɛya kô la.  Firakɛla bâ’wôlu bɛna i firakɛ wala, ni a kâkân, û bɛna i ni dɔctɔrɔ bila ɲɔgɔn na wala ka i bila ka taha labitani.

Ni firakɛ-yɔrɔ dââ tugunɛn dɔn, I madɔn dɛmɛni yɔrɔ la wala hɛrɛsiguila û la. 

Ɲiningali i fari kɛndɛya kô la ani Kibarɔ’w i ka jangarɔ kô la bɛna ɲanabɔ sutura kɔnɔ.

Ni yɛ aksidan kɛ fana taha firakɛ yɔrɔ la fɔlɔ. Taha labitani kuun kɛlɛn dɛ la, ni kââ sɔrɔn a juguyara. 

Icon_Medic_Help.png

Ni i yɛrɛ wala i dɛɛn mânkɛndɛ kââ sɔrɔn ɲiningali bâ’w bɔlɔ âw ka kɛndɛya kô la, âw yɛ taha firakɛ yɔrɔ la.

 

Firakɛ sigui yɔrɔ tɔ’w kɔnɔ

Sigui yɔrɔ’w bɛ'ɛ kɔnɔ môghô’w bɛ sɔrɔn ka ɲiningali kɛ I fari kɛndɛya kô’w la. I bɛna kibarɔ’w sɔrɔn siti kan.