Deɛn na wo bɛyɛ sɛ wo yare a

Apomuden adwumayɛfoɔ (Apomuden-Mmoa) wɔ beae a wɔgye nnipa ɛne nhyehyɛeɛ bea. Kɔ wɔn nkyɛn sɛ woda aduru so, wo nyem, wo ho mfa wo a, anaa wowɔ nsɛmmisa biara a ɛfa w’apomuden ho. Saa adwumayɛfoɔ yi bɛhwɛ wo, anaa sɛ ɛho behia a, wɔ bɛ dane wo ama dɔkota anaa ayaresabea bi. 

Sɛ y’ato apomuden-Mmoa mu a, kɔ ka kyerɛ aboafoɔ no anaa bammɔfo no.

Yɛde wo nsɛmmisa a ɛfa apomuden ho ɛne nsɛm a ɛfa wo yareɛ ahodoɔ ho no bɛhyɛ kokoam.

Bio so di kan kɔ Apomuden-Mmoa hɔ sɛ nkwanhyia ba a. Kɔ ayaresabea hɔ tee bere a tebea a egye ntɛmpɛ asɔre nkutoo.

Icon_Medic_Help.png

Sɛ wo anaa wo ba ho mfa no anaa sɛ wowɔ nsɛmmisa fa apomuden ho a, kɔ Apomuden-Mmoa hɔ.

 

Apomuden ayarehwɛ wɔ Mmeameae a wɔgye wɔn a wɔre hwehwɛ banbɔ/bammɔ

Yɛwɔ nnipa a wubetumi akɔsi wɔn so wɔ beae biara a wɔgye wɔn a wɔre hwehwɛ banbɔ/bammɔ dema nsɛmmisa biara a ɛfa apomuden ho. Wo nsa bɛka nsɛm a ɛkɔ akyiri wɔ beae hɔ.