Firakɛli Swissi jamana kan

Firakɛli yɛ jô dilɛn dɛyɛ môghô’w bɛ’ɛ ma Swissi jamana kan. Sigui yɔrɔ kɔnɔ, taha fɔlɔ firakɛ yɔrɔ la wahati bɛ’ɛ ni yɛ bana damina tch^gô dô’w kɔrɔssi.

Taha fɔlɔ fari bɛ’yɛ lajɛla bara

Swissi jamana kan, i ka fari bɛ’ɛ lajɛla dɛ yɛ taha yɔrɔ fɔlɔ yɛ ni ka sɔrɔn i mânkɛndɛ wala yɛ aksidan kɛ. Û bî’î firakɛ, ni a kakan fana û bî’î samba labitani wala û bî’î ni dɔctɔrɔ guɛrɛ bila ɲɔgɔn na.  

Nî’î fari bɛ’ɛ lajɛla ya dɔn a ka tchɛ wala musso farigantɔ’w ni û tûûn bɛ ka fira mîîn’w tah kɔrɔman, a bɛssɛ kû firakɛ kâ’ɲa. Ô dɛ ya kɛ I kanka fɔlɔ fari bɛ’ɛ lajɛla dɛ bara.

Icon_Medic_Help.png

Nî’î mânkɛndɛ, I kana taha labitani fɔlɔ bari taha I ka fari bɛ’ɛ lajɛla dɛ bara fɔlɔ.

Icon_Medic_Help.png

Ni ka sɔrɔn a juguyara wala i bɛ ka dɛ’ɛn sɔrɔn i tɛlɛn labitani.

Firakɛli sigui yɔrɔ’w kɔnɔ

Ni ka sɔrɔn i bɛ ka sigui yɔrɔ dɛ ɲini (N kândi), i bɛ lakanda ɲinina(‘w) wala i talɛn dɔn wahati nî (F) dugu ɲama môghô’w bɛna kɛndɛya lakandali jô dî’ma. Ni yɛ kândi di sɔrɔn ka sigui dugu nîîn kɔnɔ (B wala C kândi), i yɛrɛ dɛ kakan ka i lakanda. Lakandali sɔrɔn laguɛlɛyalɛn dɔn.

Dɔctɔrɔ’w ni firakɛla bâ’w bɛ’ɛ yɛ fɛn-fɛn kɛ a kakan ka tô sutura dɛ kɔnɔ. Û mankan ka i ka firakɛli tchôgô ni wahati ɲafɔ môghô guɛrɛ ɲɛ. Û bî’î ɲininga nî’î sɔna ô ma.